Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
predlog_organizacije_poslova [2016/08/08 20:22]
fantastic001
predlog_organizacije_poslova [2016/08/08 20:23]
fantastic001
Line 62: Line 62:
 tekst rezervišu dve strane na Vikiju pri čemu na tim stranama obavezno postoji diskusija. Ovo bi trebalo da bude sasvim dovoljna ​ tekst rezervišu dve strane na Vikiju pri čemu na tim stranama obavezno postoji diskusija. Ovo bi trebalo da bude sasvim dovoljna ​
 infrastruktura oko članka (teksta). infrastruktura oko članka (teksta).
- 
-Diskusija je višenamenska. 
- 
-  - U fazi __prihvatanja__ teksta se stavlja naslov „Prihvatanje teksta“ i odgovara na tu temu do razrešenja dileme, a dilema je  
-da li je taj tekst uopšte za časopis ili nije po temi koju obrađuje i aktuelnosti koju predstavlja. Hipotetički,​ može da se desi  
-da nam stigne tekst o generatorima struje koji će naravno da bude odbijen jer nema veze ni sa IT-om ni sa slobodnim softverom. ​ 
-Nakon što se tekst prihvati njegovom naslovu se menja „prefiks“ u „Prihvaćeno“;​ 
-  - U fazi __odobravanja__ teksta za broj se stavlja naslov „Odobravanje teksta za broj“ i vodi se diskusija o tome u koju  
-rubriku taj tekst može da bude smešten, da li ima boljih alternativa za tu rubriku i slično. Nakon što se tekst odobri njegovom ​ 
-naslovu se menja „prefiks“ u „Odobreno“;​ 
-  - U fazi __lektorisanja teksta__ tekstu se dodaje prefiks „Lektorisanje u toku“ pri čemu se sređuje tekst i usaglašavaju se  
-norme. Pri ovome se naravno vodi diskusija sa ciljem usaglašavanja mišljenja. Nakon što se završi lektorisanje teksta njegovom ​ 
-naslovu se menja prefiks u „Lektorisano“;​ 
-  - U fazi __kontrole teksta__ tekstu se dodaje prefiks „Kontorola u toku“ pri čemu se vrši zadnja kontrola u pogledu svih  
-normi. Izvodi se zaključak o tome da li je tekst u redu ili nije u redu i vodi se diskusija o tome. Kada se usaglase sva  
-mišljenja naslovu teksta se menja prefiks u „Prekontrolisano“. 
- 
-Pri svemu ovome tekst nigde ne ide sa stranice već se sve ispravke rade na jednom mestu. Izmene na tekstu je jasno označavaju ​ 
-kao na primer: „Stilske ispravke“,​ Lektorske ispravke“,​ „Tehničke ispravke“ i slično, a sve u cilju lakšeg praćenja promena koje  
-se odvijaju na tekstu putem stranice **Recent Changes**. 
  
 === Timeline jednog broja === === Timeline jednog broja ===
Log In