četvrtak, 23 maja, 2024
Sam svoj majstor

Lighttpd (3. deo) – Naprednije konfigurisanje Lighttpd servera (programiranje plugina)

Autor: Vladimir Cicović

U ovom dijelu ćemo napraviti naš prvi plugin za lighttpd server. Programiranje plugin-a traži dosta više posvećenosti nego što ćemo ponuditi u ovom članku, ali čitaocima dajemo mogućnost da krenu od ovog članka kao osnove. Od čitaoca se očekuje da poznaje jezik C, kompajliranje na Linux-u i osnove konfigurisanja Lighttpd-a. Pretpostavićemo da čitaoci imaju Debian ili Ubuntu (sistem pod virtual box-om je idealno rešenje). Komande prije nego krenemo sa programiranjem plugin-a su sljedeće:

apt-get install libtool automake pkg-config libbz2-dev libpcre3-dev zlib1g-dev make -y

Poslije instalacije biblioteka preuzećemo sources lighttpd-a:

wget http://download.lighttpd.net/lighttpd/releases-1.4.x/lighttpd-1.4.32.tar.gz

Pa raspakujemo sources:

tar -xf  lighttpd-1.4.32.tar.gz

Rutinska provjera da li je sources moguće iskompajlirati:

cd lighttpd-1.4.32 ; ./configure ; make

Ako poslije ovog konfigurisanja i kompajliranja ne bude problema, znači da imamo sources koji možemo da postavimo na naš operativni sistem.

Sljedeći korak biće kopiranje skeleton-a koji će poslužiti kao baza za naš plugin. Pretpostavka je da se nalazimo u fascikli lighttpd-1.4.32.

cd src ; cp mod_skeleton.c mod_hello.c

Zamjenićemo „mod_skeleton” unutar datoteke „mod_hello.c” sa:

sed -i 's/mod_skeleton/mod_hello/g' mod_hello.c

Sada ćemo otvoriti našim omiljenim editorom (pico, vi…):

pico mod_hello.c

Idemo do funkcije:

URIHANDLER_FUNC(mod_hello_uri_handler) { ... }

Unutar ove funkcije postoje linije kôda koje brišemo tako da ostane samo:

URIHANDLER_FUNC(mod_hello_uri_handler) { }

Sada između zagrada dodamo:

[code]
plugin_data *p = p_d;
char *hello ="hello";
buffer *l;
UNUSED(srv);
if (con->mode != DIRECT) return HANDLER_GO_ON;
if (con->uri.path->used == 0) return HANDLER_GO_ON;
mod_hello_patch_connection(srv, con, p);

if ( strstr(con->uri.path->ptr,hello) == 0) return HANDLER_GO_ON; //Ako hello nije u putanji predaj izvršavanje drugom modulu

//Sređujemo Header za naš odgovor
response_header_overwrite(srv, con, CONST_STR_LEN("Content-Type")CONST_STR_LEN("text/plain"));
//uzimamo buffer kao pokazivač kako bismo izvršili dodavanje našeg string-a
l = chunkqueue_get_append_buffer(con->write_queue);
//ovde dodajemo sa API-jem naš pokazivač na string hello
buffer_append_string_len(l, CONST_STR_LEN(hello));
//Obaviještavamo server da je prenos svih datoteka završen
con->file_finished = 1;

//Naš modul šalje da je završena obrada i da može poslati klijentu
return HANDLER_FINISHED;
[/code]

U datoteci lighttpd-1.4.32/src/Makefile.am dodamo sljedeće linije (negdje gdje je prikladno):

[code] lib_LTLIBRARIES += mod_hello.la
mod_hello_la_SOURCES = mod_hello.c
mod_hello_la_LDFLAGS = -module -export-dynamic -avoid-version -no-undefined
mod_hello_la_LIBADD = $(common_libadd)[/code]

Sada pokrenemo niz komandi kako bismo iskompajlirali lighttpd sources (u fascikli /lighttpd-1.4.32):

[code] make clean
./autogen.sh
./configure
make
make install[/code]

U konfiguracijskoj datoteci za lighttpd:

[code]server.modules = (
"mod_access",
"mod_alias",
"mod_compress",
"mod_redirect",
#Naš modul hello
"mod_hello",
)
server.document-root = "/var/www"
server.upload-dirs = ( "/var/cache/lighttpd/uploads" )
server.errorlog = "/var/log/lighttpd/error.log"
server.pid-file = "/var/run/lighttpd.pid"
server.username = "www-data"
server.groupname = "www-data"
server.port = 80
index-file.names = ( "index.php", "index.html", "index.lighttpd.html" )
compress.cache-dir = "/var/cache/lighttpd/compress/"
compress.filetype = ( "application/javascript", "text/css", "text/html", "text/plain" )
include_shell "/usr/share/lighttpd/create-mime.assign.pl"
include_shell "/usr/share/lighttpd/include-conf-enabled.pl"[/code]

Da bismo testirali naš modul, iskompajliranu datoteku /lighttpd-1.4.32/src/lighttpd pokrećemo sa:

lighttpd -f lighttpd.conf

Testiramo sa:

curl http://127.0.0.1/hello

Gdje je vraćeni rezultat:

hello 

Sa ovim člankom smo završili seriju o Lighttpd-u. Preporučujemo čitaocima da pregledaju module koji već postoje, kako bi možda napravili jedan koji bi mogao da se doda u lighttpd.

Prethodni deo