subota, 13 aprila, 2024
Hardver

Biglbon Blek Rev C (3. deo) – podešavanje IP adrese

Vodič od prvog dana (3. deo)

Da bi podesili fiksnu IP (aj-pi) adresu potrebno je poznavanje osnova na polju umrežavanja računara. Kako bismo pojednostavili proces, počnimo od termina „zida” (eng. wall). Ako nam je profesor informatike u školi bio dovoljno dobar, sigurno je objasnio da pri konstrukciji mreže u našim stambenim objektima uvek treba krenuti od utičnice preko koje imamo pristup internetu. Odatle i potiče metod „zid”. Ovo u praksi znači sledeće:

 1. Poznavanje naše javne IP adrese (npr. 95.123.125.0)
 2. Poznavanje naše lokalne IP adrese (npr. 192.168.0.1)

U Evropi većina korisnika za lokalnu IP adresu koriste 192.168.0.1, takozvani lokalhoust (eng. localhost). Ova adresa zapravo predstavlja adresu vašeg rutera, odnosno modema preko kojeg se obavalja razmena informacija sa uređajima u našim domovima. Adresa zavisi od samog internet provajdera i opreme. U pojedinim slučajevima ova vrednost može biti promenjena od strane korisnika. Svakom uređaju koji se poveže sa ruterom, integrisani IPDHCP klijent daje na korišćenje jednu lokalnu IP adresu. Bez obzira na podešavanja, taj uređaj nikad ne može koristiti adresu koja je već u upotrebi. Ako u ovom slučaju priključimo BBB Rev C sa našim ruterom, u administracionom panelu rutera možemo videti da je i njemu dodelio jednu lokalnu IP adresu, recimo 192.168.0.10. Za pristup ruteru koristimo lokalnu IP adresu i korisničke podatke koje smo dobili od provajdera. Vreme je da se pozabavimo konfiguracijom. Ako smo već uključili ruter i BBB Rev C i zapisali adresu koju koristi naš uređaj potrebno je izvršiti podešavanje Debijan (eng. Debian) operativnog sistema. Za ovaj vodič koristićemo nekoliko Linuks komandi, kao što su ifconfig, ifup, nano, grep, cp. Kucanjem komande ifconfig dobićemo rezultate slične sledećim:

root@beaglebone:/# ifconfig eth0   Link encap:Ethernet HWaddr C8:A0:30:AB:32:3A inet addr:192.168.0.100 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 lo    Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host usb0   Link encap:Ethernet HWaddr A2:CB:A9:A8:0B:F4 inet addr:192.168.7.2 Bcast:192.168.7.3 Mask:255.255.255.252 

Sva tri interfejsa eth0, lo i usb0 imaju određenu namenu, ali mi ćemo se pozabaviti parametrima eth0 interfejsa. Za ovaj korak potrebno je pristupiti izmeni /etc/network/interfaces fajla. Koristimo Nano (eng. nano) editor, ali vi možete koristiti i Vi (Vi-aj) editor ukoliko ste naviknuti na njega.

Zlatno Linuks pravilo je čuvanje kopije fajla čiji sadržaj menjamo:

cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bak

Zatim pristupamo izmeni fajla korišćenjem nano komande:

nano /etc/network/interfaces

U ovom fajlu možemo videti različita podešavanja, ali mi ćemo obratiti pažnju na IP i MAC (em-ei-si) adrese našeg uređaja.

# The primary network interface auto eth0 iface eth0 inet dhcp # Example to keep MAC address between reboots #hwaddress ether DE:AD:BE:EF:CA:FE

Prvo ćemo umetnuti simbol # ispred dve linije koje nećemo više koristiti, a onda na kraju interfaces fajla dodajemo:

auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0 network 192.168.0.255 gateway 192.168.0.1

Ukoliko niste sigurni koja je IP adresa i MAC adresa eth0 interfejsa, koristite sledeću komandu:

ifconfig | grep -w 'HWaddr\|inet addr' eth0   Link encap:Ethernet HWaddr d0:39:72:3b:f1:44 inet addr:192.168.0.10 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 usb0   Link encap:Ethernet HWaddr 96:6f:36:10:10:45 inet addr:192.168.7.2 Bcast:192.168.7.3 Mask:255.255.255.252

Ostaje nam da dodamo BBB Rev CMAC adresu u interfaces fajl:

hwaddress ether d0:39:72:3b:f1:44

Sačuvajte fajl i unesite komandu za pokretanje eth0 interfejsa:

ifup eth0

Ovim smo zaokružili proces podešavanja BBB Rev C uređaja i ostaje nam povezivanje odnosno prenos parametara na ruter. Ova procedura se razlikuje od proizvođača do proizvođača, tako da ukoliko imate problema sa modelom sa kojim raspolažete, pošaljite pitanje redakciji LiBRE! časopisa ili izvršite konsultaciju dokumentacije koju ste dobili pri kupovini rutera. Takođe možete pronaći većinu objašnjenja za ovaj tip proizvoda na internetu.

Primer podešavanja:

Za sam kraj možemo napomenuti da su ova podešavanja od velikog značaja ukoliko želite da koristite BeagleBone Black Rev C kao veb server, dns (di-en-es) server, Tor relej (eng. Tor relay), za pristup i kontrolu uređaja sa udaljenog računara i još mnogo toga.

U sledećem broju LiBRE! časopisa pisaćemo o podešavanju Tor relej servera. Cilj ovog članka je upoznavanje sa Tor mrežom i značaj svakog korisnika i administratora Tor sistema.